Verksamheten

Sektionen för Civilingenjör & Lärare är verksamheten som ser till att studenterna får ut så mycket som möjligt av studietiden. Sektionen startade 2002, samma år som programmet, och har sedan dess haft mottagning för nyantagna studenter, haft näringslivskontakt samt anordnat diverse studiesociala aktiviteter.

Styrelsen består av presidiet, dvs. ordförande, vice ordförande och sekreterare, samt Studiemiljönämnden, PR- och arbetsmarknadsnämnden, klubbmästeriet CLubWästeriet (CLW), Mottagningsnämnden, Internationella nämnden.

På sektionen finns det även två föreningar som är vår brädspelförening CLek och vårt gemensamma spex tillsammans med W-sektionen som heter Dubbelspexet.

Styrelsen

Styrelsen består av de följande poster, OrdförandeVice ordförande tillika sekreterare, Kassör, Ledamot för näringslivfrågor och kommunikation, Ledamot för studiesociala- och JML-frågor tillika studerandeskyddsombud och Ledamot för utbildningsfrågor, som har en övergripande bild av sektionens verksamhet och ser till att allting sköts på rätt sätt. Det är också de som genomför förändringar i organisationen och ser till att medlemmarna får göra sin röst hörd. Ordförande är ytterst ansvarig för sektionens verksamhet och leder därmed sektionsstyrelsens arbete. Utöver det representerar personen sektionen vid THS Ordföranderåd, skolråd, länkmöten och CL-utbildningens årliga utvärderingsdag. Kassören har koll på ekonomin i alla nämnder och ser till att ekonomin i sektionen går rätt till. Personen är även ansvarig för att dokumentera ekonomin och bokföra. Förutom att sitta i styrelsen har vice ordförande i uppgift att anteckna vid alla möten i sektionens anda.

Studienämnden (SN)

Studienämnden består av flera personer vars uppgift är att bevaka studierna på KTH; att kursernas mål uppfylls och att utformningen är optimal. Personerna ska också följa utvecklingen av kända ”problemkurser” och arbeta aktivt för att öka sektionens inflytande i studierna på KTH.

Aktivitetsnämnden

Upprätthåller god studiemiljö för sektionens medlemmar och arbetar aktivt för att motverka alla sort av kränkande behandling. Ansvarar samtidigt för idrottsverksamheten i sektionen. Aktivtetsnämnden består av; ordförandevice ordförande och idrottsansvarig. Ordförande och vice ordförande utför diverse event under året, såsom pepparkakan eller gråttbio. Idrottsansvarig är framförallt ansvarig för idrottsverksamheten och representerar sektionen i THS Idrottsråd.

Näringslivsnämnden

Sköter all kontakt mot näringslivet i form av event och sponsring. Arbetar samtidigt med att marknadsföra sektionen ut mot sektioner på KTH, näringsliv och till sektionens egna medlemmar. Nämnden består av ordförande, vars främsta uppgifter är att representera sektionen vid THS Näringslivsråd. Arbetsmarknadsansvarig är ansvarig för sektionens alumniverksamhet och ett stöd för ordförande. PR-ansvarig ansvarar för sektionens nyhetsbrev, mailutskick till sektionen, marknadsföring av event och att representera sektionen vid THS Kommunikationsråd.

CLubWästeriet (CLW)

Ansvarar för  fest- och pubverksamheten för sektionerna för Civilingenjör & Lärare (CL) samt Energi & Miljö (W). Nämnden består av två klubbmästare, en från vardera sektion, en ekonomiskt ansvarig från CL eller W samt en skara internt valda mästerister. Klubbmästarnas uppgift är främst att upprätthålla pubverksamheten, men även att representera sektionen vid THS Pubmästarråd och SSCOs Klubbmästarråd. Ekonomiskt ansvarig bör vara delaktig i utformningen av budget, utforma en ekonomisk plan för nämnden, upprätta bokslut och representera sektionen THS Pubmästarråd och SSCOs klubbmästarråd.

Mottagningsnämnden

Syftet är främst att anordna och arrangera sektionens mottagning för nyantagna studenter tillsammans med en mängd olika gruppansvariga. De ansvarar även för att sektionens nya medlemmar får en fullvärdig introduktion till KTH, SU, CL, THS och SUS. Nämnden består av tre poster; ordförandevice ordförande och ekonomiskt ansvarig. Mottagningens ordförande är ytterst ansvarig för mottagningens planering och genomförande och representerar sektionen i THS Mottagningsråd. Vice ordförande agerar stöd för ordförande. Ekonomiskt ansvarig ansvarar för löpande bokföring av nämnden och ska vara med att utforma nämndens ekonomiska plan för kommande verksamhetsår.

Internationella nämnden (CLINT)

Nämnden ska informerar medlemmarna om möjligheterna att engagera sig internationellt genom att förlägga en del av utbildningen utomlands. Nämnden utgör även ett stöd för medlemmar som planerar studier utomlands och studerar utomlands. De bevakar även att möjligheterna till studier utomlands uppfylls och representerar sektionen i internationella frågor och ansvarar för sektionens internationella kontakter. De ska även arrangerar aktiviteter av internationell karaktär för medlemmarna. Nämnden består av ordförande och vice ordförande. Ordförande är ansvarig för att hålla god kontakt med CL:s internationella koordinator och hålla kontakt med studenter som befinner sig utomlands. Personen är även ansvarig för att informera utbildningsbevakningsnämnden om verksamhet som berör denne, samt representera sektionen i THS Internationella Råd. Vice ordförande agerar stöd för ordförande och ansvarar för kontakt med studenter som tidigare studerat utomlands, sams ansvarar personen för sektionens internationella hemsida.