Verksamheten

I korthet

Sektionen för Civilingenjör & Lärare är verksamheten som ser till att programstuderande vid programmet Civilingenjör & Lärare får ut så mycket som möjligt av studietiden. Sektionen startade 2002, samma år som programmet, och har sedan dess haft en mottagning för nyantagna studenter, haft näringslivskontakt samt anordnat diverse studiesociala aktiviteter.

Poster

Presidiet

Presidiet består av de tre poster som har en övergripande bild av sektionen och ser till att allting rullar. Det är också de som genomför förändringar i organisationen och ser till att medlemmarna är glada och får göra sin röst hörd

Ordförande

Ordförande är ytterst ansvarig för sektionens verksamhet och leder därmed sektionsstyrelsens arbete. Utöver det representerar personen sektionen vid THS ordföranderåd, skolråd, länkmöten och CL-utbildningens årliga utväringsdag.

Vice Ordförande tillika Ekonot ansvarig

Vice ordförande är inte bara ordförandens högra hand, utan också ekonomiskt ansvarig. Personen har koll på ekonomin i alla nämnder och ser till att ekonomin i sektionen går rätt till. Personen är även ansvarig för att dokument ekonomin och bokförb>

Sekreterare

Förutom att sitta i presidiet har sekreteraren till uppgift att anteckna vid alla möten i sektionens anda.

Styrelsen

Utöver presidiet består styrelsen av StudiemiljönämndenPR- och arbetsmaknadsnämnden, klubbmästeriet CLubWästeriet (CLW), Mottagningsnämnden, Internationella den.

Studienämnden

Huvudsyfte

Studiemiljönämden består av flera personer vars uppgift är att bevaka studierna på KTH; att kursernas mål uppfylls och att utformningen är optimal. Personerna ska också följa utvecklingen av kända ”problemkurser” och arbeta aktivt för att öka sektionens inflytande i studierna på KTH.

Nämnden

Nämnden består av ordförande, som förutom ovanstående är ledamot i styrelsen och har därmed i uppgift att rapportera till sektionsmötet kring hur arbetet går. Vidare består nämnden av programansvarig student, som representerar sektionen vid  skolråd, THS Utbildningsråd, ECE-skolans grundutbildningsgrupp, länkmöten och CL-utbildningens årliga utvärderingsdag. Nämnden består också av vice ordförande, som utger stöd för ordförande, och en utbildningsbevakare vars uppgift bland annat är kursbevakning. Till exempel: mittikurs-enkäternas utformning, distuering och sammanställning.

Studiemiljönämnden

Huvudsyfte

Upprätthåller god studiemiljö för sektionens medlemmar och arbetar aktivt för att motverka alla sort av kränkande behandling. Ansvarar samtidigt för idrottsverksamheten i sektionen och är försäljningsansvarig.

Nämnd

Studiemiljönämnden består av; ordförandevice ordförande och idrottsansvarig. Ordförande och vice ordförande utför diverse event under året, såsom pepparkakan eller gråttbio. Idrottsansvarig är framförallt ansvarig för idrottsverksamheten ochpresenterar sektionen i THS Idrottsråd>

PR- och arbetsmarknadsnämnden

Huvudsyfte

Arrangerar en arbetsmarknadsdag och sköter all kontakt mot näringslivet i form av event och sponsring. Arbetar samtidigt med att marknadsföra sektionen ut mot sektioner på KTH, näringsliv och till sektionens egna medlemmar.

Nämnden

Nämnden består av ordförande, vars främsta uppgifter är arbetsmarknadsdagen och att representera sektionen vid THS Näringslivsråd. Arbetsmarknadsansvarig är ansvarig för sektionens alumniverksamhet och ett stöd för ordförande. PR-ansvarig ansvarar för sektionens nyhetsbrev, mailutskick till sektionen, marknadsföring av event och att repretera sektionen vid THS Kommutionsråd.

CLubWästeriet (CLW)

Huvudsyfte

Ansvarar för  fest- och pubverksamheten för sektionerna för Civilingenjör & Lärare (CL) samt Energi & Miljö (W). Nämnden består av två klubbmästare, en från vardera sektion, en ekonomiskt ansvarig från CL eller W samt en skara internt valda mästerister.

Nämnden

Nämnden består av Klubbmästaren, vars uppgift främst är att upprätthålla pubverksamheten, men även att representera sektionen vid THS Pubmästarråd och SSCOs Klubbmästarråd, samt Ekonomiskt ansvarig för CLubWästeriet. Ekonomiskt ansvarig ansvarar för att vara delaktig i utformningen av budget, utforma en ekonomisk plan för nämnden, upprätta bokslut och representera sektionen THS Pubmästarråd och SSCOsbbmästarråd.

Mottagningsnämnden

Huvudsyfte

Syftet är främst att anordna och arrangera sektionens mottagning för nyantagna studenter tillsammans med en mängd olika gruppansvariga. De ansvarar även för att sektionens nya medlemmar får en fullvärdig introduktion till KTH, SU, CL, THS och SUS.

Nämnden

Nämnden består av tre poster; ordförandevice ordförande och ekonomiskt ansvarig. Mottagningens ordförande är ytterst ansvarig för mottagningens planering och genomförande och representerar sektionen i THS Mottagningsråd. Vice ordförande agerar stöd för ordförande. Ekonomiskt ansvarig är ansvarig för löpande bokföring av nämnden och ska vara med att utforma nämn ekonomiska plan för kommande verksamhetsår.

Internationella nämnden

Huvudsyfte

Nämnden ska informerar medlemmarna om möjligheter att engagera sig internationellt såväl lokalt som genom att förlägga en del av utbildningen utomlands. Nämnden utgör även ett stöd för medlemmar som planerar studier utomlands och studerar utomlands. De bevakar att möjligheter till studier utomlands uppfylls och representerar sektionen i internationella frågor och ansvarar för sektionens internationella kontakter. De ska även arrangerar aktiviteter av internationell karaktär för medlemmar.

Nämnden

Nämnden består av ordförande och vice ordförande. Ordförande är ansvarig för att hålla god kontakt med CL:s internationella koordinator och hålla kontakt med studenter som befinner sig utomlands. Personen är även ansvarig för att informera utbildningsbevakningsnämnden om verksamhet som berör denne, samt representera sektionen i THS Internationella Råd. Vice ordförande agerar stöd för ordförande och ansvarar för kontakt med studenter som tidigare studerat utomlands, sams ansvarar personen för sektionens internationella hemsida.